Tính năng của Base Booking
Giải pháp quản lý tài nguyên nội bộ
Quản lý tài nguyên
Đăng ký tài nguyên & phê duyệt
Lịch làm việc & thảo luận
Báo cáo sử dụng tài nguyên

Quản lý tài nguyên

Kênh booking tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp một cách thông minh và hiệu quả
Linh hoạt trong quản lý tài nguyên của doanh nghiệp
Khởi tạo danh sách và phân loại tài nguyên minh bạch, rõ ràng
Báo cáo, hoạch định thời gian sử dụng thực tế

Đăng ký tài nguyên & phê duyệt

Hệ thống đăng ký Booking tài nguyên của doanh nghiệp
Dễ dàng lựa chọn và đăng ký tài nguyên
Tự động hóa quá trình xét duyệt

Lịch làm việc & thảo luận

Báo cáo tự động khiến việc sử dụng tài nguyên trở nên minh bạch và rõ ràng hơn
Đồng bộ lịch sử dụng tài nguyên trên Calender
Nhắc nhở về lịch booking
Đo lường chính xác thời gian thực sử dụng tài nguyên

Báo cáo sử dụng tài nguyên

Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng tài nguyên
Phân luồng quản lý tài nguyên
Tổng quan thời gian sử dụng tài nguyên qua bảng, danh sách
Kiểm soát thời gian thực sử dụng